Allmäna uppdragsvillkor (2019)

 

1. Inledning och uppdragets omfattning

1.1     Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som vi, ProLegal Göteborg AB, tillhandahåller våra kunder. När ni anlitar oss för ett specifikt uppdrag (”Uppdraget”) gäller dessa allmänna villkor med de eventuella tillägg och ändringar som anges i vår uppdragsbekräftelse eller i skriftligt avtal som hänvisar till dem.

1.2     Omfattningen av uppdraget – som senare kan komma att ändras – anges i ovan nämnda uppdragsbekräftelse eller avtal eller genom annan form av överenskommelse med er i början av uppdraget (på er begäran tillhandahåller vi alltid en skriftlig uppdragsbekräftelse). Inom denna ram åtar vi oss att på bästa sätt biträda er och i tid tillhandahålla högkvalitativa arbetsresultat och råd.

1.3     Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner ni lämnar oss. Ni kan därför inte förlita er på dem i ett annat uppdrag eller använda dem för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades.

1.4     Den information som framgår av utkastversioner av våra dokument är endast preliminära och den gällande versionen framgår av lydelsen i våra slutliga versioner av sådana dokument.

1.5     Vår rådgivning i uppdraget omfattar inte möjliga skattekonsekvenser.

1.6     Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige. Vi bistår er dock gärna med att inhämta nödvändig rådgivning från jurister i andra jurisdiktioner.

1.7     Våra arbetsresultat och råd i uppdraget är baserade på rättsläget vid den tidpunkt dessa lämnades. Om inte annat avtalats, åtar vi oss inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

2. Sekretess
All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er och er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon, förutom i enlighet med era instruktioner, tillämplig lag eller behörig domstols dom eller beslut. Om vi i uppdraget samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till er.

3. Kommunikation

3.1     Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via internet och e-post även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

3.2     Virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon eller på annat lämpligt sätt.

4. Immateriella rättigheter
Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men ni har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de har lämnats till er. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi framställt ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

5. Uppdragsreferens
Vi har rätt att i vår marknadsföring eller som referens i framtida offerter ange att vi utför/utfört uppdrag åt er. Vi kommer dock inte under några omständigheter avslöja känslig information.

6. Arvode

6.1     För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode, bestämt enligt nedan, jämte tillämplig mervärdesskatt.

6.2     Om vi inte har avtalat annat bestämmer vi vårt arvode med beaktande av uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse.

6.3     På er begäran kan vi inför uppdraget förse er med en uppskattning av vårt arvode och löpande hålla er underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

6.4     På er begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, komma överens om fast arvode, arvodestak eller annat upplägg kring arvodet.

7. Utlägg
I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget, såsom kostnader för registreringsavgifter, bud, resor eller andra rådgivare. Vi kommer samråda med er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader. Utöver vårt arvode har vi rätt till ersättning för alla skäliga och verifierade uppdragsrelaterade utlägg. Vi gör inga påslag på sådana utlägg när vi debiterar dem till er förutom med tillämplig mervärdesskatt. Om vi gör utlägg för er i annan valuta än svenska kronor har vi rätt till kompensation för eventuella valutakursförändringar mellan faktura- och betalningsdatum.

8. Fakturering m m

8.1     Vi fakturerar er genom delfakturering vanligtvis månadsvis.

8.2     Delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period.

8.3     Våra fakturor förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum (eller den senare dag som anges i fakturan). Vid försenad betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

9. Andra rådgivare och fackmän

9.1     Uppdraget kan kräva att också andra rådgivare eller fackmän biträder er. På er begäran bistår vi er gärna med att identifiera, kontraktera, informera eller instruera sådana rådgivare eller fackmän.

9.2     Alla era andra rådgivare och fackmän (oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom oss) ska anses vara oberoende från oss. Vi tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster (oavsett om de rapporterar till oss eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till er genom oss). Det är vidare ert, och inte vårt, ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa fakturerats oss eller er). Deras fakturor kommer normalt att adresseras direkt till er.

10. Ansvarsbegränsningar

10.1     Ni anlitar ProLegal Göteborg AB och inte någon fysisk person som har anknytning till ProLegal Göteborg AB (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet ska utföras av en specifik person). I den utsträckning inte annat följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till ProLegal Göteborg AB (exempelvis aktieägare eller anställd) ha något individuellt ansvar gentemot er samt ska dessa allmänna villkor gälla till förmån för alla dessa fysiska eller juridiska personer.

10.2     Om vi inte avtalat annat, är vi inte ansvariga gentemot er för fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva.

10.3     Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10.4     Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

10.5     Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

10.6     Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla under försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

10.7     Vi är inte ansvariga gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd.

10.8     Vårt ansvar gentemot er är begränsat i belopp, per uppdrag, till fem gånger arvodet för uppdraget, dock maximalt 1 000 000 kronor. Denna ansvarsbegränsning ska dock inte gälla om vi orsakat förlust eller skada genom grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande.

11. Ansvarsförsäkring
Vi upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

12. Uppsägning
Båda parter har rätt att när som helst säga upp uppdraget. Vid uppsägning måste ni betala för vårt arbete och de kostnader vi haft till och med dagen för uppdragets upphörande i enlighet med dessa allmänna villkor

13. Ändringar
Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen kan alltid tillställas er på begäran. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen har trätt i kraft.

14. Behandling av personuppgifter
Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan vi, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av oss, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Vi åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt. Klicka här för att läsa vår Personuppgiftspolicy.

15. Tvistelösning

15.1     Med undantag för vad som anges i punkten 15.2 nedan, ska tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande (se institutets hemsida, www.sccinstitute.com, för de aktuella reglerna). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.

15.2     Vi har rätt att indriva förfallna fordringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller i domstolar som har jurisdiktion över er eller några av era tillgångar.

16. Tillämplig lag
Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget, eller våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Våra kunder och samarbetspartners

Ett urval genom åren
 • “Det som varit särskilt värdefullt för oss är deras unika erbjudande att kunna sitta tillsammans med våra entreprenörsbolag. ProLegal har inte bara erbjudit dem den vanliga juristhjälpen med avtal utan också funnits tillgängliga för löpande rådgivning. Deras långa erfarenhet som bolagsjurister gör att de förstår själva affären och hur ett företag fungerar vilket vi verkligen uppskattar. Vi kan varmt rekommendera ProLegal som samarbetspartner för alla de som vill ha en egen jurist på plats, men som inte har behovet av en anställd jurist.”

  Olle Langenius, VD och partner, Layline Partners AB
 • “Ni ska ha en stor eloge dels för ert avtalsskrivande men framförallt för er förhandlingstaktik. När jag ska sälja fler fastigheter eller bolag framöver kommer jag absolut att ta hjälp av er igen.”

  – Andreas Hasselström, HL Fastigheter 
 • ”För att få en reell avlastning på avdelningen är det nödvändigt att de konsulter vi använder oss av har en förståelse för den affärsmässiga verksamheten. I annat fall finns det risk för att vi får lägga alltför mycket tid på att introducera konsulter. ProLegal har dock snabbt satt sig in i såväl de juridiska frågeställningarna, som juridikens sammanhang i affären och har därför utgjort just den avlastning vi från tid till annan behöver.”

  – Helena Thorlin, Chef Bolagsjuridik och vice chefjurist, Skandia
 • “Vi har haft nöjet att anlita Ann och Catrine som förstärkning till våra egna bolagsjurister. De var en oerhörd hjälp genom att de snabbt kunde sätta sig in i vår speciella verksamhet och genom sitt stora kunnande och sin vana och förmåga att jobba självständigt. Det var värdefullt att de under hela uppdraget kunde sitta hos oss i våra lokaler. Dessutom var de omtyckta och uppskattade av alla för sitt trevliga sätt och personliga engagemang.”

  – Eva Lindgren, Chefsjurist, BNP Paribas Cardif Nordic AB
 • “ProLegal fungerar i praktiken som våra egna bolagsjurister. Trots att vi inte har behov av en heltidsjurist så har vi ett kontinuerligt behov av juridisk hjälp. ProLegal finns alltid tillgängliga oavsett om vi behöver hjälp med köp och försäljning av bolag, att granska avtal eller att bolla olika affärsupplägg, för att ge några exempel. Genom vårt nära samarbete kan de verkligen vår affär och förstår vår verksamhet. Det är oerhört värdefullt för oss att ha tillgång till så duktiga och erfarna jurister som alltid ger oss bra, snabba och användbara råd.”

  Marcus Nordwall, VD, Unident AB
 • “Jag anser att en bra jurist inte bara förstår sig på lagar och paragrafer utan även verksamheten för att kunna skapa det bästa värdet för kunderna. Med juristerna på ProLegal kan jag ärligt säga att de är bra jurister enligt min definition.”

  – Ralf  Lindgren, Ansvarig Löner och förmåner, Skandia
 • ”Som ett snabbväxande startup-bolag har man inte tid och resurser att anställa en jurist eller att själv sätta sig in all juridik. För oss har det varit en enorm fördel att få in så erfarna jurister som kan hjälpa oss med allt från bolagsformalia till anställningsavtal och kundkontrakt”

  – Magnus Sjögren, VD, InTaktus AB
 • “Det var väl investerade pengar och känns tryggt att haft er hjälp. Återkommer om jag behöver er hjälp igen i något ärende, är supernöjd mer er!”

  Thomas Gunnarsson, Broderiet i Kungsbacka AB/New Wave Profile
 • ”Vi är mycket nöjda med ProLegals arbete på Lindorff både vad avser ledarskap och juridisk kompetens. ProLegal har ett starkt driv och visade hos oss upp en förmåga att snabbt förstå vår affärsmodell. ProLegals konsult tog under en interimsperiod ledarskapet för en av våra juridiska enheter där hen fokuserade på förändringsarbete och effektivisering tillsammans med löpande styrning av verksamheten. Vi kan starkt rekommendera ProLegal som interimskonsult för att leda löpande affärsverksamhet kombinerat med utvecklingsarbete.”

  Jonas Wallin, Head of Legal Sweden, Lindorff
 • ”Tack så mycket för ett riktigt bra jobb. Jag är jätte nöjd och kommer definitivt att anlita er igen för fler uppdrag. Det kommer snart bli aktuellt med både svenska och engelska avtal med kunder i Sverige och utomlands. Tack igen för ett grymt bra arbete.”

  Alain Angeralides, Founder & CEO, MathPower AB
 • ”Jag är mycket nöjd med ProLegal och Catrine Holmgren vid överlåtelsen av min veterinärverksamhet och fastighet. Vänligt och trevligt bemötande. Hon utförde sitt uppdrag så jag känner mig nöjd. Jag rekommenderar gärna Catrine.”

  Rolf Lundberg
 • ”Vi är mycket nöjda med den lyhördhet och kompetens ni visade när det gällde att ta fram avtal för vårt nystartade företag.”

  Stefan Hjort, Meyer & Hjort AB
 • “Vi anlitade en av ProLegals konsulter när vi behövde avlastning på juristavdelningen. För oss var det viktigt att det var en senior konsult som snabbt kunde komma in i att arbeta självständig trots en stor bredd av ärenden inom många juridiska områden. Vi fick också precis det vi önskade och lite till. Detta då konsulten visade sig vara både en duktig jurist och dessutom blev en mycket uppskattad kollega.”

  Susanne Berens Olsson, Chefsjurist, Göteborg Energi
 • “Vi behövde den flexibilitet och kompetens som en egen bolagsjurist innebär men hade inte behovet av en heltidsresurs. Pro Legal och Catrine Holmgren har till fullo levt upp till våra förväntningar och genom sin personlighet samt att vara på plats på vårt kontor har hon på ett utmärkt sätt blivit som en av oss. Vi är mycket nöjda med Pro Legals leverans.”

  Lennart Ekelund, CFO, Platzer