Allmänna villkor för ProLegal

Dessa allmänna villkor (“Villkor(en)”) gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som vi, ProLegal, genom något av våra samverkande bolag tillhandahåller våra kunder. När ni anlitar oss för ett interimsuppdrag, annat specifikt uppdrag eller för löpande rådgivning (”Uppdraget”) gäller dessa Villkor, tillsammans med de eventuella tillägg och ändringar som anges i vår uppdragsbekräftelse, eller som vi på annat sätt skriftligen kommit överens om.

1. UPPDRAGET OCH VÅR RÅDGIVNING

1.1 Vi åtar oss att utföra Uppdraget fackmannamässigt, professionellt och omsorgsfullt, och att i möjligaste mån leverera våra tjänster inom de tidsramar som vi kommit överens om.

1.2 Vår rådgivning är anpassad till och baserad på förhållandena i det enskilda Uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Vi tillhandahåller inte skatterättslig rådgivning och Uppdraget omfattar inte möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar juridiska frågor i det specifika uppdraget och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än juridiska (såsom finansiella eller kommersiella) tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. Vi kan endast lämna råd om rättsläget enligt svensk rätt. Baserat på vår allmänna erfarenhet kan vi uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner, detta gör vi dock endast för att dela med oss av våra erfarenheter och utgör inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Vi hjälper er dock gärna med att inhämta råd från jurister i andra jurisdiktioner.

2. ARVODE OCH FAKTURERING

2.1 Vårt arvode framgår av vår uppdragsbekräftelse (eller särskilt avtal om Uppdraget). Om inget arvode har avtalats har vi rätt till arvode enligt vår vid var tid gällande prislista. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.

2.2 Om ni vill kan vi inför ett Uppdrag ge en uppskattning av vårt arvode, och därefter löpande hålla er underrättade om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris. I fall då Uppdraget är väl avgränsat kan vi också komma överens om ett fast arvode, ett arvodestak eller annat upplägg kring arvodet.

2.3 I samband med Uppdraget har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till Uppdraget, såsom kostnader för registreringsavgifter, databassökningar, bud, resor eller andra rådgivare. Vi kommer samråda med er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader. Vi gör inga påslag på sådana utlägg när vi debiterar dem till er, förutom tillämplig mervärdesskatt.

2.4 Vi fakturerar er månadsvis i efterskott med en betalningsfrist på trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat är överenskommet. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp enligt räntelagen, och vi förbehåller oss även rätten till att begära ersättning för indrivningskostnader. Utöver detta har vi rätt att avbryta Uppdraget till dess att betalning sker.

3. SEKRETESS

All icke-offentlig information som vi i samband med Uppdraget tar del av från er, eller om er och er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon, förutom i enlighet med era instruktioner, tillämplig lag eller behörig domstols dom eller beslut. Om vi i Uppdraget samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till er.

4. ANSVAR, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FÖRSÄKRING

4.1 Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av (i) omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för Uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, (ii) att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs, eller (iii) att ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg. Inte heller är vi ansvariga gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd. Avslutningsvis är vi inte ansvariga för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

4.2 Vårt ansvar gentemot er är begränsat i belopp, per Uppdrag, till tre (3) gånger arvodet för Uppdraget, dock maximalt en miljon (1 000 000) kronor. Denna ansvarsbegränsning ska dock inte gälla om vi orsakat förlust eller skada genom grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande.

4.3 För att framställa krav ber vi er skriftligen redogöra för det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet och den förväntade skadan. Kravet ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid men inte senare än sex månader efter den tidpunkt då ni fått kännedom (eller borde ha fått kännedom) om såväl skadan som att den kan ha föranletts av vårt agerande.

4.4 Vi har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

5. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

5.1 Om inte annat avtalats, har båda parter rätt att när som helst säga upp Uppdraget. Vid uppsägning måste ni betala för vårt arbete och de kostnader vi haft till och med dagen för Uppdragets upphörande i enlighet med dessa Villkor.

5.2 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar inom ramen för Uppdraget tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls.

5.3 Vi har rätt att i vår marknadsföring eller som referens i framtida offerter ange att vi utför/utfört uppdrag åt er. Vi kommer givetvis dock inte under några omständigheter avslöja information som omfattas av sekretess.

5.4 Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan. Den senaste versionen kan alltid tillställas er på begäran. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen har trätt i kraft.

5.5 Inför antagandet av och med anledning av Uppdraget kan vi, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av oss, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Vi åtar oss att behandla personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt. Läs gärna vår personuppgiftspolicy på prolegal.se/personuppgiftspolicy.

5.6 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och svensk lag ska tillämpas på tvisten. Vi har dock alltid rätt att driva in våra förfallna fordringar på er genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol.

Uppdaterat den 23 september 2022