Personuppgiftspolicy

 

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur ProLegal Göteborg AB, org. nr 556873-2761, Box 307, 421 23 Västra Frölunda, e-post: info@prolegal.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn gäller när vi tillhandahåller tjänster inom affärsjuridik och vid kontakt med oss, via webbplats, telefon, brev eller e-post.

Vi värnar om din integritet och respekterar rätten att ha kontroll över dina personuppgifter och är därför öppen med vilka personuppgifter vi samlar in och varför. Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare information om behandlingen.

2. Personuppgiftsansvarig
ProLegal Göteborg AB (”Vi” eller ”ProLegal”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, använder dig av våra tjänster, anmäler dig till seminarier och utbildningar som vi anordnar eller när du på annat sätt kommer i kontakt med oss.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig enligt följande:

För dig som köper tjänster av oss (kund)
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall personnummer avseende juridiska personers företrädare

För dig som säljer tjänster eller produkter till oss (leverantör)
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall personnummer avseende juridiska personers företrädare

För dig som söker anställning, konsultuppdrag eller praktikplats hos oss
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, intressen, ålder, härkomst, foton och andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med en ansökan..

För dig som kontaktar oss per e-post/telefon eller anmäler dig till våra seminarier och utbildningar
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

För dig som köper tjänster av oss (kund)

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom fullgörande av avtalad prestation och fakturering av presterad tjänst;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende våra och utvalda samarbetspartners tjänster;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning relaterat till köp av varor och tjänster.

För dig som kontaktar oss per e-post/telefon eller anmäler dig till våra seminarier och utbildningar

 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende våra och utvalda samarbetspartners tjänster;
 • Möjliggöra återkoppling, rådgivning och besvara frågor
 • Planera, administrera samt genomföra seminarier och utbildningar
 • Fakturera deltagare

För dig som söker anställning eller praktikplats hos oss

 • Utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats.
 • Rörande konsulter är behandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

För våra samarbetspartners

 • Personuppgifter rörande dig som företrädare för eller anställd hos en potentiell eller reell samarbetspart till oss.
 • Administrera kontakten med samarbetsparten rörande affärsuppgörelsen.

 6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på de lagliga grunder som anges i denna punkt.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, till exempel prestera avtalade tjänster, fakturera och utföra annan administration.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster och seminarier med mera.

Vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Prolegal lagrar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

ProLegal har även ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter för att genomföra jävskontroll avseende potentiella kunder för att undvika intressekonflikter.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter enligt lag, tex enligt bokföringslagen.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Policy. ProLegal kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
ProLegal kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till systemleverantörer, leverantörer av IT-tjänster, rättsliga instanser (såsom domstol), myndigheter (såsom kronofogdemyndigheten), motpart, leverantör av kommunikationstjänster eller tjänsteleverantörspartners.

Vid ingående av avtal med ProLegal kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ProLegal om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ProLegals rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av personuppgiftspolicy
Vi har rätt att när som helst ändra Personuppgiftspolicyn. Vi kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Personuppgiftspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ProLegal har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter
I egenskap av registrerad har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv och som lagras av oss. Som registrerad har du även rätt att kräva rättelse eller radering av uppgifterna. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till den del som ditt samtycke är grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

I egenskap av registrerad har du enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du även rätt att invända mot profilering avseende dig själv samt annan behandling av dina uppgifter, förutsatt att behandlingen av dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med din förfrågan bör du identifiera den specifika situation som ligger som grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan vägra att tillmötesgå en dylik förfrågan endast på laga grunder.

I egenskap av registrerad har du rätt att när som helst gratis invända mot behandling av dina personuppgifter, inkluderat profilering, till den utsträckning som behandlingen berör direktmarknadsföring.

Alla förfrågningar och krav beträffande denna punkt ska inlämnas i skriftlig form till kontaktpersonen för registerärenden.

13. Cookies
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På ProLegal använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

14. Sekretess
ProLegal kan komma att behandla personuppgifter som omfattas av sekretess eller som vi har berättigad anledning att hemlighålla i förhållande till den registrerade. Denna information lämnas inte ut på begäran av den registrerade. Det kan t.ex. röra sig om information som samlats in inför en domstolsprocess, om det kan antas att ett utlämnande av informationen skulle försämra ProLegals eller klients ställning som part i rättegången.

15. Kontaktinformation
Kontakta oss om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter här: info@prolegal.se.

Du hittar även våra allmänna villkor här: Allmänna Villkor ProLegal

Våra kunder och samarbetspartners

Ett urval genom åren
 • “Det som varit särskilt värdefullt för oss är deras unika erbjudande att kunna sitta tillsammans med våra entreprenörsbolag. ProLegal har inte bara erbjudit dem den vanliga juristhjälpen med avtal utan också funnits tillgängliga för löpande rådgivning. Deras långa erfarenhet som bolagsjurister gör att de förstår själva affären och hur ett företag fungerar vilket vi verkligen uppskattar. Vi kan varmt rekommendera ProLegal som samarbetspartner för alla de som vill ha en egen jurist på plats, men som inte har behovet av en anställd jurist.”

  Olle Langenius, VD och partner, Layline Partners AB
 • “Ni ska ha en stor eloge dels för ert avtalsskrivande men framförallt för er förhandlingstaktik. När jag ska sälja fler fastigheter eller bolag framöver kommer jag absolut att ta hjälp av er igen.”

  – Andreas Hasselström, HL Fastigheter 
 • ”För att få en reell avlastning på avdelningen är det nödvändigt att de konsulter vi använder oss av har en förståelse för den affärsmässiga verksamheten. I annat fall finns det risk för att vi får lägga alltför mycket tid på att introducera konsulter. ProLegal har dock snabbt satt sig in i såväl de juridiska frågeställningarna, som juridikens sammanhang i affären och har därför utgjort just den avlastning vi från tid till annan behöver.”

  – Helena Thorlin, Chef Bolagsjuridik och vice chefjurist, Skandia
 • “Vi har haft nöjet att anlita Ann och Catrine som förstärkning till våra egna bolagsjurister. De var en oerhörd hjälp genom att de snabbt kunde sätta sig in i vår speciella verksamhet och genom sitt stora kunnande och sin vana och förmåga att jobba självständigt. Det var värdefullt att de under hela uppdraget kunde sitta hos oss i våra lokaler. Dessutom var de omtyckta och uppskattade av alla för sitt trevliga sätt och personliga engagemang.”

  – Eva Lindgren, Chefsjurist, BNP Paribas Cardif Nordic AB
 • “ProLegal fungerar i praktiken som våra egna bolagsjurister. Trots att vi inte har behov av en heltidsjurist så har vi ett kontinuerligt behov av juridisk hjälp. ProLegal finns alltid tillgängliga oavsett om vi behöver hjälp med köp och försäljning av bolag, att granska avtal eller att bolla olika affärsupplägg, för att ge några exempel. Genom vårt nära samarbete kan de verkligen vår affär och förstår vår verksamhet. Det är oerhört värdefullt för oss att ha tillgång till så duktiga och erfarna jurister som alltid ger oss bra, snabba och användbara råd.”

  Marcus Nordwall, VD, Unident AB
 • “Jag anser att en bra jurist inte bara förstår sig på lagar och paragrafer utan även verksamheten för att kunna skapa det bästa värdet för kunderna. Med juristerna på ProLegal kan jag ärligt säga att de är bra jurister enligt min definition.”

  – Ralf  Lindgren, Ansvarig Löner och förmåner, Skandia
 • ”Som ett snabbväxande startup-bolag har man inte tid och resurser att anställa en jurist eller att själv sätta sig in all juridik. För oss har det varit en enorm fördel att få in så erfarna jurister som kan hjälpa oss med allt från bolagsformalia till anställningsavtal och kundkontrakt”

  – Magnus Sjögren, VD, InTaktus AB
 • “Det var väl investerade pengar och känns tryggt att haft er hjälp. Återkommer om jag behöver er hjälp igen i något ärende, är supernöjd mer er!”

  Thomas Gunnarsson, Broderiet i Kungsbacka AB/New Wave Profile
 • ”Vi är mycket nöjda med ProLegals arbete på Lindorff både vad avser ledarskap och juridisk kompetens. ProLegal har ett starkt driv och visade hos oss upp en förmåga att snabbt förstå vår affärsmodell. ProLegals konsult tog under en interimsperiod ledarskapet för en av våra juridiska enheter där hen fokuserade på förändringsarbete och effektivisering tillsammans med löpande styrning av verksamheten. Vi kan starkt rekommendera ProLegal som interimskonsult för att leda löpande affärsverksamhet kombinerat med utvecklingsarbete.”

  Jonas Wallin, Head of Legal Sweden, Lindorff
 • ”Tack så mycket för ett riktigt bra jobb. Jag är jätte nöjd och kommer definitivt att anlita er igen för fler uppdrag. Det kommer snart bli aktuellt med både svenska och engelska avtal med kunder i Sverige och utomlands. Tack igen för ett grymt bra arbete.”

  Alain Angeralides, Founder & CEO, MathPower AB
 • ”Jag är mycket nöjd med ProLegal och Catrine Holmgren vid överlåtelsen av min veterinärverksamhet och fastighet. Vänligt och trevligt bemötande. Hon utförde sitt uppdrag så jag känner mig nöjd. Jag rekommenderar gärna Catrine.”

  Rolf Lundberg
 • ”Vi är mycket nöjda med den lyhördhet och kompetens ni visade när det gällde att ta fram avtal för vårt nystartade företag.”

  Stefan Hjort, Meyer & Hjort AB
 • “Vi anlitade en av ProLegals konsulter när vi behövde avlastning på juristavdelningen. För oss var det viktigt att det var en senior konsult som snabbt kunde komma in i att arbeta självständig trots en stor bredd av ärenden inom många juridiska områden. Vi fick också precis det vi önskade och lite till. Detta då konsulten visade sig vara både en duktig jurist och dessutom blev en mycket uppskattad kollega.”

  Susanne Berens Olsson, Chefsjurist, Göteborg Energi
 • “Vi behövde den flexibilitet och kompetens som en egen bolagsjurist innebär men hade inte behovet av en heltidsresurs. Pro Legal och Catrine Holmgren har till fullo levt upp till våra förväntningar och genom sin personlighet samt att vara på plats på vårt kontor har hon på ett utmärkt sätt blivit som en av oss. Vi är mycket nöjda med Pro Legals leverans.”

  Lennart Ekelund, CFO, Platzer