Övriga tjänster

Vi håller gärna utbildningar och seminarier hos ditt bolag. Vi har även erfarenhet av olika typer av förtroendeuppdrag.

Utbildning och seminarier

Tryggheten för de anställda ökar om de får lära sig mer om de juridiska frågeställningar som ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. Många anställda behöver i sitt arbete läsa och förstå innehållet i avtal och andra dokument. Med ökad kunskap om juridiska möjligheter och risker fattas bättre affärsmässiga beslut av alla i företaget.

Styrelsens ansvar i aktiebolag har kommit allt mer i fokus. Det är viktigt att känna till vilket ansvar styrelsens ledamöter och VD har och vilka påföljder som kan bli aktuella om lagens krav inte efterlevs.

ProLegal genomför skräddarsydda utbildningar, seminarier eller informationsmöten för styrelse, företagsledning och anställda. Omfattningen kan vara allt från en timme till hela dagar, beroende på önskemål. Våra utbildningar kan exempelvis handla om följande:

  • Grundläggande avtalsskrivning
  • Att tänka på inför köp eller försäljning av företag
  • Viktig juridik för delägare i aktiebolag /kompanjonförhållanden
  • Styrelse- och VD-ansvar
  • Avtalsmallar och avtalsprocesser
  • Hyresjuridik för fastighetsbolag

Förtroendeuppdrag

För många företag är det värdefullt att ha hjälp av en jurist även om uppdraget inte alltid är av ren juridisk karaktär.

Vi har erfarenhet från styrelserum och av arbete med bolagsstämmor och kan anlitas för exempelvis dessa uppdrag:

  • Ordförande eller protokollförare vid bolagsstämmor
  • Uppdrag som styrelseledamot
  • Styrelsesekreterare