Bolags- och börsfrågor

Bolagsrättsliga frågeställningar genomsyrar organisationen och den dagliga verksamheten i alla företag, oavsett bolagsform. Det är viktigt att ägare och ledning i aktiebolag känner till och följer de regler som gäller, exempelvis aktiebolagslagen och eventuella börsregler. ProLegal lämnar kvalificerad rådgivning och föreslår juridiska lösningar i alla typer av frågor.

 

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis vid nybildning, förvaltning, förändring av kapital och avveckling. Vi biträder även ägare i olika situationer, t.ex. med att upprätta kompanjonavtal.

Här följer exempel på vad vi hanterar:

  • Nybildning av bolag och förvärv av lagerbolag
  • Rådgivning och handlingar kring nyemissioner av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller fusion
  • Rådgivning kring bolagsstyrning (inklusive svensk kod för bolagsstyrning), exempelvis avseende styrelsens och VDs ansvar och befogenheter, fullmakter, bolagsordning, arbetsordning för styrelse och instruktioner för VD m m
  • Aktieägaravtal och kompanjonavtal
  • Hantering av ordinarie och extra bolagsstämmor, inklusive dokumentproduktion, hantering av kallelser, deltagande vid stämma som ordförande eller sekreterare mm.
  • Hantering av bolagsformalia och deltagande i styrelsearbete (som styrelsesekreterare eller ledamot)
  • Hantering av kontakter med Bolagsverket, Finansinspektionen och andra myndigheter

“För att få en reell avlastning på avdelningen är det nödvändigt att de konsulter vi använder oss av har en förståelse för den affärsmässiga verksamheten. I annat fall finns det risk för att vi får lägga alltför mycket tid på att introducera konsulter. ProLegal har dock snabbt satt sig in i såväl de juridiska frågeställningarna, som juridikens sammanhang i affären och har därför utgjort just den avlastning vi från tid till annan behöver.”

Helena Thorlin, Chef Bolagsjuridik och vice chefjurist, Skandia