7 september 2022

Klagomål till IMY 2021 – verksamheter rekommenderas se över rutiner

År 2021 tog Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, emot över 2600 klagomål. IMY:s klagomålsrapport, som presenterades i somras, visar bland annat att drygt 2000 av klagomålen gällde dataskyddsförordningen (GDPR), men myndigheten fick även in klagomål gällande kamerabevakningslagen, brottsdatalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Var tredje klagomål enligt dataskyddsförordningen handlade om de registrerades rättigheter. Rättigheterna innebär bland annat att enskilda ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas, men också rätten att få tillgång till sina personuppgifter eller få sina uppgifter raderade.

Baserat på de vanligast förekommande klagomålen rekommenderas privata och offentliga verksamheter som behandlar personuppgifter att särskilt se över hanteringen av nedan punkter.

  • Verksamheter behöver arbeta kontinuerligt och systematiskt med att förbättra arbetet med att skydda de personuppgifter de behandlar.
  • Verksamheter ska tydligt informera om vilka personuppgifter de behandlar och varför.
  • Verksamheter ska ha rutiner för att tillgodose enskilda individers rättigheter.
  • Verksamheter behöver ha rutiner för hur de hanterar personuppgifter i mejl.
  • De verksamheter som använder direktmarknadsföring eller direktreklam måste ha rutiner för att avbryta utskick som mottagarna inte vill ha.
  • Den som bedriver kamerabevakning ska se till att ha gjort och dokumenterat alla överväganden som krävs enligt lag innan bevakningen börjar.

Kontakta gärna oss på ProLegal om ni behöver närmare rådgivning om GDPR eller en översyn av företagets befintliga policys och instruktioner avseende hantering av personuppgifter.

Lagändringar inom konsument- och marknadsrätt

Med anledning av den ökade digitaliseringen inom konsumenthandeln har det under 2022 skett omfattande lagändringar i bland annat marknadsföringslagen och distansavtalslagen. Det har även kommit en ny konsumentköplag. Syftet med…

Läs vidare

Klagomål till IMY 2021 – verksamheter rekommenderas se över rutiner

År 2021 tog Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, emot över 2600 klagomål. IMY:s klagomålsrapport, som presenterades i somras, visar bland annat att drygt 2000 av klagomålen gällde dataskyddsförordningen (GDPR), men myndigheten…

Läs vidare

Nya regler i lagen om anställningsskydd 2022

Den 30 juni 2022 trädde nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) ikraft som ska börja tillämpas från och med 1 oktober 2022. De nya ändringarna syftar till att modernisera…

Läs vidare