7 juli 2016

MAR – nya regler för rapportering av insynshandel m.m.

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och Rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag.

Detta innebär bland annat att begreppet ”insynsperson” försvinner och ersätts med begreppet ”person i ledande ställning” samt närstående till dessa. Syftet med reglerna är att förhindra insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Tidigare regler om insynsrapportering ersätts i och med MAR och reglerna för större innehavare upphör nu att gälla. Detta innebär att större ägare inte per automatik ska rapportera sitt innehav utan endast rapportera transaktioner enligt vad som framgår nedan. Till skillnad mot tidigare reglering ska inte det innehav som en person i ledande ställning redan innehar när han blir person i ledande ställning rapporteras, utan endast förändringar i innehavet. Detta gäller också de närstående personerna.

Emittenten har skyldighet att utarbeta en förteckning över alla personer i ledande ställning och med dem närstående personer (se nedan vad som avses med närstående). Närstående person kan vara både fysisk och juridisk person.

Med närstående person avses enligt lagen följande personer:
a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med svensk rätt,
b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med svensk rätt,
c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, eller
d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a), b) eller c), eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Finansinspektionen har kommit med riktlinjer om hur punkt d) ska tolkas. Personen i fråga ska dels utföra ledningsuppgifter, dels ha en ägarmässig anknytning till, eller ett ekonomiskt intresse i, den juridiska personen motsvarande minst tio procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier/andelar i den juridiska personen.

En person i ledande ställning har skyldighet att skriftligen underrätta sina närstående om deras skyldigheter enligt lag samt bevara en kopia av sådan underrättelse. Närstående personer ska dock själva rapportera sin insynshandel.

Varje transaktion som en person i ledande ställning genomför, eller som annan genomför för dennes räkning, avseende aktier eller andra finansiella instrument i emittenten ska anmälas både till emittenten och till Finansinspektionen. Observera att också transaktioner inom ramen för en kapitalförsäkring och i fonder omfattas av anmälningsskyldigheten.

Rapporteringen till emittenten och till Finansinspektionen ska ske utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum. Notera att anmälningsskyldighet endast föreligger om personen i fråga uppnår ett sammanlagt transaktionsbelopp om 5 000 EURO under kalenderåret. I angivet belopp inkluderas den transaktion som gör att det sammanlagda beloppet om 5 000 EURO uppnås eller överskrids.

En person i ledande ställning, är förbjuden att, för egen räkning eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt handla med finansiella instrument i emittenten under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Närstående träffas inte av detta handelsförbud.

Värt att notera är även att Finansinspektionen genom de nya reglerna får sanktionsmöjligheter gentemot varje part som bryter mot skyldigheterna ovan vilka kan uppgå till betydande belopp.

ProLegal rådgivare vid försäljningen av Medins Havs och Vattenkonsulter till Sweco

Sweco Sverige AB förvärvade den 26 september 2023 samtliga aktier i Medins Havs och Vattenkonsulter AB med en årsomsättning om cirka 36 MSEK och 35 anställda. Medins har spetskompetens inom…

Läs vidare

Kom och jobba med oss!

Är du nyfiken på möjligheten att arbeta som bolagsjurist för flera olika bolag? Vill du bli en del av ett prestigelöst team som stöttar varandra och har roligt tillsammans? Då…

Läs vidare

Är semestern helig?

Inför semestertider har vår arbetsrättsspecialist Josephine Fremling sammanfattat två återkommande frågor som är bra för arbetsgivare att känna till. Den första är om någon av parterna, arbetsgivare eller arbetstagare, kan…

Läs vidare