20 juni 2016

3 frågor om anställningsavtal

…. till Ann Marcus Pedersén, affärsjurist på ProLegal


1. Varför är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal?
För att undvika missförstånd och framtida diskussioner med den anställde om vilka villkor som gäller för anställningen bör det finnas ett skriftligt avtal som undertecknas av båda parter innan anställningen påbörjas. Ett muntligt avtal om anställning är visserligen juridiskt giltigt, men utan ett skriftligt dokument kan det vara svårt att bevisa sin rätt vid händelse av en tvist. Det är nämligen den som hävdar att ett avtal har träffats som måste kunna bevisa det som påstås.  En rekommendation är därför att alltid skriva ner det man har avtalat om. Det kan vara bra att känna till att för anställningsavtal gäller avtalslagens regler. Det innebär till exempel att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller anses ogiltiga med stöd av reglerna i avtalslagen.

2. Vilka är de viktigaste bestämmelserna i ett anställningsavtal?
Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta är arbetsgivaren skyldig enligt lagen om anställningsskydd (LAS) att skriftligen informera om de villkor som gäller för anställningen, förutsatt att anställningstiden är längre än tre veckor. Denna skyldighet brukar ofta uppfyllas genom att man skriver ett anställningsavtal med den anställde. Anställningsavtalet ska bland annat innehålla parternas namn, adress, tillträdesdag, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsform, uppsägningstid, lön och andra löneförmåner, antal betalda semesterdagar, normal arbetstid samt om det finns något tillämpligt kollektivavtal.

3. Vilka olika anställningsformer finns det att välja på?
Vilka anställningsformer som finns regleras i lagen om anställningsskydd.
Det finns två typer av anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Timanställning är alltså inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme.

Det finns några olika typer av tidsbegränsade anställningar:

En provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren och arbetstagaren före prövotidens utgång. En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning i förtid måste lämna besked om detta minst 2 veckor i förväg. En provanställning som inte avslutas övergår i en tillsvidareanställning.
Du som arbetsgivare behöver inte ha någon särskild anledning för att erbjuda någon en allmän visstidsanställning, som tillåts under högst 24 månader under en femårsperiod.

En annan typ av tidsbegränsad anställning är vikariat. När du behöver ersätta en person som ska vara ledig eller anställa personal under semestern kan du anställa en vikarie. Det är viktigt att lägga in en uppsägningstid i anställningsavtalet. Annars kan vare sig du som arbetsgivare eller den anställde avbryta anställningen före vikariatets utgång. En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd. Det finns ytterligare två typer av tidsbegränsade anställningar; säsongsanställning som kan användas när det gäller arbeten som på grund av årstider bara kan utföras under en viss tid av året, t ex snöskottning eller bärplockning, och den som har fyllt 67 år kan alltid anställas på viss tid utan att anställningen behöver motiveras av något särskilt skäl.

Behöver ert företag se över och uppdatera företagets anställningsavtal så de uppfyller kraven enligt lagen om anställningsskydd, välkommen att kontakta oss för en närmare diskussion.

Digitala bolagsstämmor – lagändring från och med 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla digitala bolagsstämmor. Det tidigare temporära undantaget till följd av pandemin har nu blivit ett tillgängligt alternativ till en fysisk bolagsstämma.…

Läs vidare

ProLegal inleder året med att välkomna ny kollega!

ProLegal fortsätter expandera och inleder året med att välkomna Ella Näslund som ny kollega! Ella har nyligen tagit sin juristexamen vid Göteborgs Universitet med specialkurser inom bland annat konstitutionell EU-rätt,…

Läs vidare

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill tacka för det gångna året och önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! I år har vi valt att skänka en…

Läs vidare