11 maj 2016

Är du en av två eller flera delägare i företaget?

Då bör ni skriva ett kompanjonavtal att luta er mot om det uppstår oenigheter senare. Det är både roligt och utvecklande att driva företag ihop. Fördelarna är många men det finns också vissa risker. Vad händer till exempel när ni har olika tankar om framtiden eller om något oväntat sker? Ett avtal mellan ägarna i ett aktiebolag gör resan lättare och samarbetet mer stabilt. Dessutom minskar risken för kostsamma tvister i framtiden.

Diskutera igenom ert ägande och vilka situationer ni kan ställas inför i framtiden. Här är några exempel på frågor att ta ställning till.  Svaren sammanfattas i ett kompanjonavtal specifikt utformat för just ert ägande. Vårt råd är att skriva avtalet när samarbetet fungerar som bäst.

  • Har ni någon uttalad arbetsfördelning? Vilken arbetsinsats förväntar ni er av varandra?
  • Hur fattar ni beslut i olika typer av frågor? Finnas det särskilda beslut där alla delägare måste vara överens?
  • Vad händer om någon skiljer sig, blir långvarigt sjuk, avlider eller bryter mot kompanjonavtalet?
  • Vad gör ni om någon utomstående lägger ett bud på företaget eller om någon av delägarna vill sälja sina aktier? Hur ska företaget värderas?

Tänk även på att kompanjonavtalet bör ses över med jämna mellanrum så att det alltid är aktuellt. Företagets utveckling över tid kan påverka avtalets innehåll.

Är du intresserad av att skriva ett kompanjonavtal? Kontakta oss så berättar vi mer

Läs vidare om våra tjänster inom bolagsfrågor och avtal.

Fastighetstransaktioner och säljarreverser

När tillgången till externt kapital minskar blir frågan om säljarreverser vid fastighetstransaktioner återigen mer aktuell (både direkta fastighetsaffärer och genom bolag). Det är då bra att som säljare beakta vissa…

Läs vidare

ProLegal förstärker med arbetsrättsspecialist

Josephine Fremling, som närmast kommer från Werks Advokater, tillträder en tjänst som affärsjurist med arbetsrätt som specialistområde hos ProLegal den 1 februari. ”Vi är mycket glada att inleda det nya…

Läs vidare

Tilläggsköpeskilling vid företagsöverlåtelser

Högsta domstolen (HD) har i det så kallade Omsättningsmålet (NJA 2021 s 943) gett vägledning för företagsöverlåtelser, särskilt om tilläggsköpeskilling. Sådana klausuler leder ofta till tvist. Eftersom nästan alla tvister…

Läs vidare